Linaro Mauer Saharabeige grau 03

Linaro Mauer Saharabeige-grau gemasert.