Linaro Mauer 2239 3029

Linaro Mauer Saharabeige-grau gemasert.